MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
MyBB Internal: One or more warnings occurred. Please contact your administrator for assistance.
Famous Patriotic Songs And Sayings

  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Famous Patriotic Songs And Sayings
#26
ने मजसी ने परत मातृभूमीला,

सागरा प्राण तळमळला.... ||धृ||

भूमातेच्या चारंतला तुज धउता

मी नित्य पहिला होता||

मज वदलासी एन्या देशी चल जाउ

सृष्टीची विविधता पाहु||

तैइ जननिह्रिद विरह्शन्कितहि झाले

परि तुवा वचन तीज दिधले||

मार्गादण्या स्वये मीच पृश्‍ठी वाहीन

त्वरित या परत आणीं||

विश्वासलो या तव वचणी मी

जगादनुभव्योगे बनूणी मी

तव अधिक शक्त उद्धरणी मी

येइन त्वरे, कथुनि सोडिले तिजला

सागरा, प्राण तळमळला ||1|

शुक पन्जरि वा हरिण शिरावा पाशी

ही फस्गत झाली तैशी||

भुवीराह कसा सतत साहु या पुढती

दश-दिशा तमोमय होती||

गुणसुमाने मी वेचियली या भावे

की तिने सुगंधा घ्यावे||

जरी उद्धरणी, व्याय ना तिच्या हो साचा

हा व्यर्थ भार विद्येचा||

ती आम्रव्रुक्श वात्सालता रे

नावकुसूम्युता त्या सुलतारे

तो बाल गुलाब ही आता रे

फुलबाग मला हाय परखा झाला

सागरा प्राण तळमळला||2||

नभी नक्षत्रे बहूत एक परी प्यारा

मज भरत भूमीचा तारा||

प्रासाद इथे भव्य परी मज भारी

आईची झोपडी प्यरि||

तिजवीण नको राज्य, मज प्रिय साचा

वनवास तिचा जरी वनिचा

भुलविने व्यर्थ हे आता रे

बहू जिवलग गमते चित्तारे

तुज सरित्पते जी सरिता रे

तद्विरहचि शपथ घालितो तुजला

सागरा...||3||

या फेनमिशे हससि निर्दया कैसा

का वचन भंगिसी ऐसा

त्वात्सवमित्वा सांप्रत जी मिरविते

भिऊनि का आंगलभूमिते

मम मातेला अबल म्हणूणी फसविसी

मज विवासनाते देशी

तरी आंगलभुमी भयभीता रे

अबला ना माझी ही माता रे

कथील हे अगस्तिस आता रे

जो आचमनी एक क्षणी तुज प्याला

सागरा...||4||

|
  Reply


Messages In This Thread
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Guest - 02-11-2006, 10:12 AM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Guest - 06-01-2007, 09:40 PM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Guest - 06-01-2007, 09:52 PM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Guest - 06-01-2007, 10:16 PM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Guest - 06-01-2007, 10:19 PM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Guest - 06-01-2007, 10:50 PM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Guest - 06-02-2007, 12:26 AM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Guest - 06-03-2007, 09:19 AM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Guest - 06-19-2007, 06:45 AM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Guest - 09-05-2007, 08:30 PM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Bodhi - 01-25-2008, 04:10 PM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Guest - 02-28-2008, 08:26 AM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Guest - 06-04-2008, 12:02 AM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Guest - 06-06-2008, 07:41 PM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Husky - 06-06-2008, 07:44 PM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Guest - 06-06-2008, 08:54 PM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Husky - 06-07-2008, 06:47 AM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Pandyan - 09-03-2008, 03:07 PM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Guest - 12-15-2009, 04:52 PM
Famous Patriotic Songs And Sayings - by Bodhi - 12-26-2010, 07:40 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)